Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

ʜᴇʟʟᴏ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ.ɴɪᴄᴇ ᴛᴏ ᴍᴇᴇᴛ ʏᴏᴜ. ɪᴛ's good ᴛᴏ see ʏᴏᴜ all ʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇ ᴏғ ɢᴇᴛᴛɪɴɢ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴇᴀᴄʜ ᴏᴛʜᴇʀ. I’d like to take a few moments to tell you a little about myself..ᴡᴇʟʟ, ʟᴇᴛ's ɢᴇᴛ sᴛᴀʀᴛᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴍʏ ғɪʀsᴛ ɴᴀᴍᴇ, ... ᴍʏ ᴘᴀʀᴇɴᴛs ɴᴀᴍᴇᴅ ᴍᴇ ᴛʜᴀɴʜ ᴅᴀᴛ,ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴀʟʟ ᴍᴇ ʙʏ “ᴅʏʟᴀɴ” ʜᴀᴠɪɴɢ ᴍᴇᴀɴ '' ᴛʜᴇ sᴏɴ ᴏғ sᴇᴀ'' . ᴍʏ ᴘᴀʀᴇɴᴛs ᴡᴀɴᴛ ᴍᴇ ᴛᴏ be like ᴛʜᴇ sᴇᴀ ᴀɴᴅ always face to face with challenges that ɪ battle ɪɴ ʟɪғᴇ. I am 18 years old.. ɪ ᴄᴏᴍᴇ ғʀᴏᴍ ᴀ small ᴠɪʟʟᴀɢᴇ ɪɴ MeKong delta ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᴄᴀɴ ᴛʜᴏ ʙᴇɪɴɢ ᴘᴇᴀᴄᴇғᴜʟ ᴀᴛᴍᴏsᴘʜᴇʀᴇ ᴀɴᴅ ᴡʜᴀᴛ ᴀ ᴡᴏɴᴅᴇʀғᴜʟ ᴘʟᴀᴄᴇ! ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ғɪɴᴅ ᴛʜᴇ ɴᴀᴛᴜʀᴀʟʟʏ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʀɪᴠᴇʀs,ᴛʜᴇ sᴏɴɢ ᴏғ ʙɪʀᴅ,ᴀ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇsϙᴜᴇ ʟᴀɴᴅsᴄᴀᴘᴇ ᴀɴᴅ ᴏᴛʜᴇʀ ɪᴛᴇᴍs ᴄᴀɴ ʙᴇ ғᴏᴜɴᴅ.... ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴛᴀᴋᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴀᴡᴀʏ

Chủ đề dạy

 • Tiếng anh ngữ pháp cơ bản

 • Tiếng anh cấp 1

 • Tiếng anh cấp 2

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ:

HÌNH ẢNH GIA SƯ