Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Điểm thi đại học năm 2021 khối A1: 27.05. Trong đó, Toán: 9,4. Anh: 9,4; Lý: 8.25. Đang là sinh viên học viện Ngoại Giao. Có bằng IELTS