Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện đang là sinh viên khoa hóa trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Từng đạt giải 3 học sinh giỏi cấp thành phố môn hóa năm lớp 12