Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là sinh viên khaobkinh doanh quốc tế, trường đại học kinh tế tp HCM. Mình đạt học sinh giỏi 12 năm liền, đạt giải ba học sinh giỏi toán cấp tỉnh nghệ an năm lớp 9. Đạt giải ba học sinh giỏi toán tỉnh nghệ an năm lớp 11. Dạy thêm 6 bé lớp 8-9 vào hè kết thúc 12