Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại tôi là sinh viên năm 4 khoa Tiếng Anh thương mại trường Đại học Ngoại thương
Hiện em đã có kinh nghiệm 2 năm gia sư 1:1 và tất cả các học sinh đều đã tiến bộ đáng kể rõ rệt