Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Kiên nhẫn với học sinh nhưng thiếu kiên nhẫn với deadline, dễ thương, hòa đồng và dễ làm thân, tuy nhiên học sinh thường nhận xét là khá nghiêm khắc