Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Chuyên môn về Tâm lý học giáo dục
- Dạy kỹ năng sống (kĩ năng cơ bản, nâng cao, đặc biệt)
- Can thiệp sớm (trẻ tăng động, tự kỷ, chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, chậm PT trí tuệ,...)
- Giáo dục sớm
- Tham vấn tâm lý
- Dạy (Tiếng Anh, Toán; võ Wushu Sanshou)
- Tham gia học tập các khóa học trong nước và Quốc tế
- Những điểm tích cực của giáo viên là điều tối thiểu phải có.