Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Năm sinh : 1986; là người đã đi làm, hiện tại công việc cần tiếng anh để giao tiếp hàng ngay và làm việc với các chuyên gia người nước ngoài. trình đồ tiếng anh của tôi thì thj dạng mất gốc.