Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hello, I am a native speaker/ English teacher with 12 years of teaching experience including:
Xin chào, tôi là một người bản ngữ / giáo viên tiếng Anh với 12 năm kinh nghiệm giảng dạy bao gồm:

:: Business English
:: Classroom Lesson
:: Online LEssons
:: English Centres in Vietnam

I can speak a bit of Vietnamese :)
Tôi có thể nói một chút tiếng việt