Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội
THPT: là học sinh giỏi Toán.
Thành tích thi đại học 24,5 điểm, trong đó môn toán đạt 9,5.