Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Đang làm quản lý cho một tập đoàn của Nhật. Cần nâng cao khả năng Anh Văn hơn nữa.