Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hoà đồng, thân thiện.
Có chí cầu tiến, nghiêm túc trong công việc.
Kết quả học tập tốt.
Muốn góp một phần nhỏ vào sự phát triển của thế hệ trẻ tương lai.