Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, đã có kinh nghiệm giảng dạy gia sư hội họa, mĩ thuật cơ bản, mĩ thuật sáng tạo. Hiện đang giảng dạy tại trung tâm mĩ thuật sáng tạo Global Art